"Bilen, Bildiğini Söylesin. Bilmeyen de ‘Allah Bilir’ Desin…" Hadisi

"Bilen, Bildiğini Söylesin. Bilmeyen de ‘Allah Bilir’ Desin…" Hadisi
 • 0
 • 28
 • 5 Kasım 2021
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...
 • +
 • -

Müslüman bilmediği bir konuda ne demelidir? Hadisi şerif bilmeyenler için ne söylemelerini tavsiye etmiştir?

 • İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

“Biz, tekellüften nehy olunduk.” (Buhârî, İ’tisâm 3)

Aşağıdaki hadis ile birlikte açıklanacaktır.

 • Mesrûk şöyle dedi:

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’ ın yanına gitmiştik. O bize şunları söyledi:

Dostlar! Bilen, bildiğini söylesin. Bilmeyen de “Allah bilir ” desin. Zira insanın bilmediği konuda “Allah bilir” demesi de bir ilimdir. Allah Teâlâ, Peygamber’i sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle buyurmuştur: “De ki: Kur’ân’ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben, kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim.” (Buhârî, Tefsîru sûre (30, 38), 3. Ayrıca bk. Müslim, Münâfıkîn 39, 40)

 • Mesrûk İbni’l-Ecda’ el-Hemedânî Kimdir?

Tâbiûn neslinin önde gelen fakihlerinden ve güvenilir hadis râvilerinden biri olan Mesrûk, küçükken bir kişi tarafından çalınıp sonra bulunduğu için Mesrûk adını almıştır. Başta Hz. Ömer, Ubey İbni Ka’b, Muâz İbni Cebel, Abdullah İbni Mes’ud ve Hz. Âişe olmak üzere bir çok sahâbîden hadis rivayet etmiştir. Ondan da Şa’bî, İbrâhim en-Nehaî, Ebû Vâil ve Mekhûl eş-Şâmî gibi birçok tâbiî rivayette bulunmuştur.

Rivayetleri Kütüb-i Sitte müelliflerince nakledilmiştir.

 Bir gün, Hz. Ömer ona ismini sormuş, o da Mesruk İbni’l-Ecda’ cevabını vermiştir. Bunun üzerine Ömer, Hz. Peygamber “Ecda’ şeytandır” buyurdu, sen Mesrûk İbni Abdirrahman’sın dedi.

Abdullah İbni Mes’ûd’un yetiştirdiği Mesrûk, insanlara Kur’an’ı ve Sünnet’i öğreten ve bilhassa verdiği fetvâlarla tanınan pek meşhur bir âlimdir. İbâdete çok düşkün olan Mesrûk, “Adâlet ve hak üzere fetvâ vermeyi başardığım bir günümü, cihadla geçecek bir yılıma tercih ederim” demek suretiyle fetvâ sorumluluğunu dile getirirdi.

“Allah’tan korkması ilim olarak; amelini beğenmesi de cehâlet olarak kişiye yeter” öz deyişinin de sahibi olan bu büyük tâbiî âlim, hicrî 62 veya 63 yılında vefat etti.

Allah ona rahmet eylesin.

 • Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Bu iki hadis, dinimizde tekellüf, yani zorlama ve zorlanma, faydasız, gereksiz şeylerin peşine düşüp zaman ve emek harcama, altından kalkamayacağı bilimsel ve fikrî konulara dalıp kafa yorma ve boş yere başkalarının zamanını alma, canını sıkma, bilmediği halde sorulan bir soruya biliyormuş havasını vermek için binbir dereden su getirerek yakıştırma cevaplar vermeye çalışma gibi tavır ve davranışların yasaklandığını ortaya koymaktadır. Birinci hadis, hadis usûlünde hükmen merfu terimiyle değer biçilen bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Bir sahâbî, Hz. Peygamber’in zamanına atıfta bulunmadan “Biz şöyle yapmakla emr olunduk veya şöyle davranmaktan men olunduk” derse, onlara bunu emreden ve nehyedenin Hz. Peygamber olduğu anlaşılır ve bu ifade kalıbıyla verilen haberler, Hz. Peygamber’den alınmış haberler, emir ve yasaklar gibi geçerli olur.

Her alanda işi yokuşa süren, engel çıkaran, sürekli tartışan, külfet ve yük getiren, olumsuz davranan, ceviz kabuğunu doldurmayacak meseleler üzerine ciddî bir şeymiş gibi eğilen, mâlâyânî ile vakit geçiren kişilerin bu yaptıkları tam anlamıyla tekellüftür. Tekellüf, özünde sahtecilik bulunduğu, sonuçta da kimseye bir faydası olmadığı için nehyedilmiştir. Her zaman ve her konuda mûtedil, sade, mesele ve olaylara kendisini ilgilendirdiği kadar yaklaşan, özentisiz, iddiasız davranan kimse, hem pratik hem de faydalı bir yol izlemiş olur. Laf yerine iş üreten, insanların işini kolaylaştıran, gösteriş ve külfetten kaçınan olumlu bir tavrın sergilenmesi daima yeğlenmelidir. Hadisin bizden istediği budur.

Her ne kadar birinci hadisin râvisi İbni Ömer görülüyorsa da, hadisin yegâne kaynağı olan Buhâri’de onun Hz. Ömer tarafından rivayet edildiği anlaşılmaktadır. Hatta şerhlerde bu hadisin bize duyurulmasına şöyle bir olayın sebep olduğu da kaydedilir. Bir keresinde Hz. Ömer’e, biri gelip  “ve fâkiheten ve ebben” âyetini sormuş. O da âyeti tekrar ederek fâkihe elmadır peki ya ebben nedir, demiş, durmuş, hemen peşinde de, “Biz tekellüften menedildik” diyerek, mânasını bilmediği kelime üzerinde yorum yapmaktan kaçınmıştır. Bu rivayetlerin hiçbirinde İbni Ömer geçmemektedir.

İkinci hadis, mevkuf bir rivayettir. Yani bize bir sahâbînin değerlendirmesini haber vermektedir. Müslim’deki bir başka rivayetten öğrendiğimize göre, râvi Mesrûk ve arkadaşları İbni Mes’ûd’un yanında bulunuyorlarken bir adam gelip ismini vermediği bir hikayecinin Kûfe’deki Kinde Kapıları mevkiinde “Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle” [Duhan sûresi (44), 10] âyetindeki dumanın kıyamette olacağına dair hikâyeler anlattığını haber vermiş. İbni Mes’ûd kızgın bir vaziyette yattığı yerden doğrulmuş ve yukarıdaki sözlerini söylemiş, daha sonra da o duman olayının Bedir Savaşı’nda müşriklerce yaşandığına dair açıklamada bulunmuştur (bk. Müslim, münâfıkîn 39-40).

Burada İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘in değerlendirmesinden anlıyoruz ki, insanların bilmedikleri konularda, biliyormuş gibi davranıp bir takım hikâye ve senaryolar uydurarak ortaya bir şeyler atmaları bir tekellüftür, zorlamadır. Bu, nehyedilmiş bir tutum ve tavırdır. O halde yapılacak iş, bilenlerin bildiklerini söylemeleri, bilmeyenlerin ise “Allah bilir” diye meseleyi mutlak ilim sahibine havâle etmeleri, bu edebi göstermeleridir. Bilmediği konularda Allah bilir demek de bir ilim ve sorumluluk göstergesidir.

Sahâbe-i kirâm, Hz. Peygamber kendilerine bir soru yönelttiği zaman, cevabı bilseler bile “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” derlerdi. Bunu âdet edinmişlerdi. Ne yazıkki günümüz insanı, çoğu kez “Hele bir Kitab’a, Sünnet’e başvuralım, bakalım” deme lüzumunu duymadan, kendince bir yorum yapmaya heveslenmektedir. Hele bazı insanlar vardır ki, hemen her konuda sanki konuşmak zorundaymış gibi yorumlar yapar dururlar. Ekran, mikrofon, kürsü hayranı ve konuşma hastasıdırlar. Bu da açık bir tekellüftür.

Ülkemizde bundan da acı olan bir şey daha vardır. O da bazı medya mensuplarının ve bazı siyasilerin, hiç de uzmanlık alanları olmadığı halde din konusunda ahkâm kesmeye bayılır olmalarıdır. Bu tür insanları gördükçe, dinledikçe tekellüf yasağının ne kadar anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bilmediği konularda “Allah bilir” demenin de bir ilim olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyan, bilmediğini söylemenin insanı küçültmeyeceğini, aksine yücelteceğini ifade eden Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh bu değerlendirmesine, yukarıda kısa açıklamasını verdiğimiz âyeti delil getirmektedir.

 • Hadislerden Çıkarmamız Gereken Dersler Nelerdir?
 • Her konuda tekellüften, tekellüfçülükten kaçınmak lâzımdır.
 • Tekellüf hem âyet hem Efendimiz’in hadisleriyle nehyedilmiştir.
 • Özellikle İslâm davetçileri iyi bildikleri konuları anlatmalı, bilmediklerini de “Allah bilir” diyerek veya açıkça bilmediğini söyleme olgunluğunu ve sorumluluğunu göstermelidirler.
 • RİYAZÜS SALİHİN DİĞER HADİSLERİ VE ŞERHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

  Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir